Giới thiệu về dịch vụ hướng dẫn nghiên cứu

Dịch vụ hướng dẫn nghiên cứu là dịch vụ giá trị gia tăng của Viện MBA nhằm giúp các học viên khi tham gia các chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ Quốc tế trong khuôn khổ các dự án hợp tác quốc tế của Viện MBA. Mục tiêu của dịch vụ hướng dẫn nghiên cứu nhằm giúp các nghiên cứu sinh dễ dàng hoàn tất được các nghiên cứu đạt tiêu chuẩn và yêu cầu quốc tế.

Các dịch vụ hướng dẫn nghiên cứu:

 • Đào tạo lý thuyết và thực hành nghiên cứu khoa học.
 • Hướng dẫn nghiên cứu.
 • Kiểm tra và hỗ trợ điều chỉnh nghiên cứu.

Quy trình hướng dẫn nghiên cứu:

Bước 1:

 • Học viên tham gia các khóa đào tạo về phương pháp nghiên cứu từ các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ do Viện MBA hỗ trợ.

Bước 2:

 • Học viên chọn giảng viên hướng dẫn quốc tế và giảng viên hướng dẫn Việt Nam (do Viện MBA thẩm định).

Bước 3:

 • Học viên triển khai đề xuất nghiên cứu (Research Proposal) theo mẫu "MBAI-01-Details of Final Research Proposal" (Chi tiết về đề xuất nghiên cứu".

Bước 4:

 • Giảng viên hướng dẫn nghiên cứu sẽ tiếp nhận đề xuất nghiên cứu và kiểm tra và điều chỉnh theo mẫu "MBAI-02-Research Proposal Evaluation Form" (Mẫu đánh giá đề xuất nghiên cứu).

Bước 5:

 • Học viên điều chỉnh và hoàn thiện Proposal theo các góp ý của giảng viên hướng dẫn.

Bước 6:

 • Học viên tiến hành bảo vệ Proposal (nếu có yêu cầu từ chương trình). Sau khi bảo vệ thành công Proposal, học viên tiến hành triển khai nghiên cứu.
 • Trong quá trình nghiên cứu, học viên sẽ duy trì báo cáo tiến độ với mẫu "MBAI-03- Thesis/Project Paper Progress Report" (Mẫu báo cáo tiến độ nghiên cứu). Mẫu này sẽ giúp học viên theo dõi được quá trình hoàn thành từng bước nghiên cứu của mình.

Bước 7:

 • Học viên triển khai nghiên cứu với sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn nghiên cứu từ chương 1 đến chương 5.
 • Khi học viên hoàn tất 1 chương, trước khi trao đổi để được tư vấn từ giảng viên hướng dẫn, học viên sẽ điền vào mẫu MBAI-04-Thesis/Project Paper Consultation Report (Mẫu báo cáo các nội dung cần trao đổi với giảng viên hướng dẫn nghiên cứu).
 • Trong quá trình trao đổi với học viên, giảng viên hướng dẫn điền vào phần góp ý cải tiến nghiên cứu và xác nhận.
 • Sau khi xong mỗi chương, giảng viên hướng dẫn nghiên cứu báo cáo cho Viện MBA thông qua mẫu  MBAI-05-Supervisor’s Assessment Report (Báo cáo đánh giá hoạt động của giảng viên hướng dẫn).

Trong quá trình phối hợp với giảng viên hướng dẫn nghiên cứu, nếu:

 • Nếu học viên thay đổi tiến độ nghiên cứu hoặc có các vấn đề với chương trình nghiên cứu, học viên sử dụng mẫu MBAI-06-Postponement of Candidature, Extension of Candidature, Change of Status, Change of Programme Structure, Change of School/ProgrammeChange of Thesis Title (Mẫu thay đổi thời gian nghiên cứu, thay đổi chương trình, thay đổi đề tài nghiên cứu) và gửi về cho Viện MBA
 • Nếu học viên có nhu cầu thay đổi giảng viên hướng dẫn, học viên điền vào mẫu MBAI-07-Appointment / Change / Discontinuation of Supervisor (Mẫu gặp mặt/thay đổi/chấm dứt làm việc với giảng viên hướng dẫn) và gửi về cho Viện MBA

Bước 8:

 • Giảng viên hướng dẫn kiểm tra toàn bộ phần nghiên cứu của học viên và điền vào mẫu MBAI-08- Research Evaluation Form/ Pre-Viva (Mẫu đánh giá trước khi tiến hành Viva Defend) và nộp về cho Viện MBA. Viện MBA xem xét các điều kiện và yêu cầu của chương trình và báo cáo cho trường đại học, sắp xếp hội đồng cho học viên tiến hành Viva Defend.

Bước 9:

 • Khi học viên được xác nhận đủ điều kiện để tham gia phản biện cuối khóa (Viva defend), học viên chuẩn bị 3 bản copy kết quả nghiên cứu, điền vào mẫu MBAI-09-Notice of Thesis/Project Paper Submission (Thông báo nộp kết quả nghiên cứu) và nộp về cho Viện MBA.

Bước 10:

 • Viện MBA thông báo với đại học đối tác thành lập hội đồng phản biện và chuyển các kết quả nghiên cứu về cho thành viên Hội đồng nghiên cứu trước. Đồng thời, Viện MBA cũng gửi tài liệu MBAI-10-Guidelines of the Viva Examination (Hướng dẫn đánh giá của các thành viên hội đồng trong buổi phản biện cuối khóa).

Bước 11:

 • Viện MBA thông báo cho học viên thời điểm bảo vệ cuối khóa. Viện MBA cũng chuyển đến học viên các điểm mà hội đồng sẽ đánh giá để học viên chuẩn bị chu đáo. Trong trường hợp học viên cần bố trí phiên dịch hoặc các yêu cầu khác sẽ thảo luận cùng Viện MBA giai đoạn này.
 • Học viên cũng được chuyển tài liệu MBAI-11- Hints and Guidelines for Viva-Voce Presentation (Các kỹ năng và hướng dẫn khi bảo vệ cuối khóa) để học viên có các kiến thức và kỹ năng cần có khi bảo vệ nghiên cứu.

Bước 12:

 • Học viên tham gia bảo vệ cuối khóa (Viva Defend).
 • Trong khi học viên trình bày, các thành viên hội đồng sẽ theo dõi, phản biện và điền vào mẫu MBAI-10-Thesis Evaluation Report Form (Mẫu đánh giá kết quả luận án), nêu rõ các đánh giá và yêu cầu điều chỉnh sau đó chuyển cho chủ tịch hội đồng phản biện (Chairman).
 • Chủ tịch hội đồng phản biện tập hợp các báo cáo đánh giá kết quả luận án (MBAI-12- Thesis Evaluation Report) từ các thành viên hội đồng và lập báo cáo tổng hợp theo mẫu MBAI-13-Thesis/ Project Paper Examiners’ Joint Report (Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của học viên).

Bước 13:

 • Học viên điều chỉnh theo ý kiến của Hội đồng phản biện. Các điều chỉnh sẽ được báo cáo theo mẫu MBAI-14-Correction Checklist Summary Table (Bảng tổng kết các nội dung đã điều chỉnh).

Bước 14:

 • Học viên chuyển bài nghiên cứu đã điều chỉnh về cho giảng viên hướng dẫn.

Bước 15:

 • Giảng viên hướng dẫn kiểm tra các điều chỉnh và dựa vào các góp ý của hội đồng để đánh giá mức độ hoàn thành yêu cầu. Giảng viên hướng dẫn sẽ điền vào mẫu MBAI-15-Endorsement of Correction of Thesis (Báo cáo kết quả điều chỉnh luận văn theo yêu cầu của Hội đồng phản biện).

Bước 16:

 • Học viên hoàn chỉnh và in 3 bản đã điều chỉnh hoàn chỉnh. Điền vào mẫu MBAI-08-Notice of Thesis/Project Paper Submission kèm mẫu MBAI-15-Endorsement of Correction of Thesis đã có xác nhận của giảng viên hướng dẫn về cho trường.

Bước 17:

 • Trường Đại học đối tác của Viện MBA sẽ xem xét và ra quyết định công nhận hoàn tất chương trình.